top of page
Algemene voorwaarden

Algemeen Algemene voorwaarden van de Stichting Out of Area, verder aangeduid als Out of Area, gevestigd te Nuenen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 17150251 te Eindhoven. 

 

Artikel 1

Inleidende bepalingen Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, aanbiedingen en orderbevestigingen. In de door ons vermelde prijzen wordt geen B.T.W verrekend. 

 

Artikel 2 - Werkingssfeer

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen ons en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Wij zijn slechts aan opdrachten, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop gebonden, nadat wij de bevestiging daarvan schriftelijk hebben geaccepteerd. 

 

Artikel 3 - Offertes

a. Een offerte kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangevraagd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend.

b. Orders met een herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgesteld tijdbestek c. Bij het uitblijven van opdrachten, na de gevraagde offerte, kunnen de calculatiekosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan ons door leveranciers. 

 

Artikel 4 - Volmachten

a. Enkel en alleen het bestuur – hetzij persoonlijk, hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers – is bevoegd om in een overeenkomst bedingingen op  te nemen, die afwijken van deze algemene voorwaarden.

b. Degene, die namens de participant of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de participant of opdrachtgever gemachtigd te zijn. 

 

Artikel 5 - Wijziging in de opdracht

a. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard dan ook, door of namens de opdrachtgever of de participant aangebracht – hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze – die leiden tot door ons niet in de offerte opgenomen kosten, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.

b. Indien de opdrachtgever of de participant, na het verstrekken van de opdracht, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering, dan moeten deze tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis worden aangeboden. Worden de wijzigingen mondeling gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging steeds voor rekening van de opdrachtgever.

c. Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van lid a en b van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.  
 
Artikel 6 - Betaling

a. Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt aan de opdrachtgever een projectrekening ter beschikking gesteld. Deze rekening staat open voor inleggelden en financiële donaties. 

b. Inleggelden betreft het bedrag dat minimaal per persoon dient te worden ingelegd. Dit bedrag is afhankelijk van de duur, soort en locatie van het project en wordt vooraf met de opdrachtgever vastgesteld. Donaties zijn gelden welke door sponsors aan een project worden toegekend en waarvoor goederen worden aangeschaft t.b.v. de realisatie van het project.

c. De opdrachtgever/deelnemer dient minimaal 50% van de totale inlegsom (afhankelijk van het aantal deelnemers) bij inschrijving van het project op de projectrekening te hebben gestort. Van dit bedrag worden eventuele vliegtickets ingekocht of busvervoer aanbetaald.

d. Indien niet aan artikel 6.d. wordt voldaan zullen de meerkosten t.b.v. vliegtickets aan de opdrachtgever/deelnemer worden doorbelast.

e. Het restant van de inlegsom dient minimaal 1 week voor aanvang van het project te zijn gestort.

f. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever of de participant in verzuim. Out of Area stelt u schriftelijk op de hoogte het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Out of Area heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 8 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

g. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van aanvang tot stand komt, moet meteen de gehele som worden voldaan.

h. Betalingen dienen te geschieden door overschrijving op de toegekende projectrekening van Stichting Out of Area o.v.v. naam en project.

i. Indien na afloop van het project de projectrekening een batig saldo kent zal dit bedrag worden gereserveerd voor een volgend project van deze opdrachtgever. Indien niet binnen 1 jaar na afloop van het project een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan met deze opdrachtgever zullen de gelden worden vrijgemaakt en ter beschikking komen. Zij zullen dan worden opgenomen in de algemene post t.b.v. project Veliko Srce (een vakantieoord voor mensen met een beperking). 

 

Artikel 7 - Bagage, reisbescheiden en documenten

a. Out of Area aanvaardt tijdens de programma’s activiteiten en reizen geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bagage en documenten ongeacht de oorzaak.

b. De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis/het programma in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inenting en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart, diverse verzekerings-documenten

c. De deelnemer dient zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en bovendien tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie niet intussen is gewijzigd. 

 

Artikel 8 - Annulering door deelnemers c.q. opdrachtgever

a. Annulering kan uitsluitend geschieden per aangetekend schrijven, waarbij het poststempel als annuleringsdatum geldt. Bij annulering door de opdrachtgever of de participant zijn de volgende bedragen verschuldigd:

1. bij annulering vanaf het moment van officiële inschrijving tot 28 dagen voor aanvang: de aanbetaling, zijnde minimaal 50% van de totale opdrachtsom.  
2. bij annulering van 28 tot 7 dagen voor aanvang: 75% van de totale opdrachtsom.

3. bij annulering van 7 dagen 0 dagen voor aanvang: de totale opdrachtsom. Dit geldt tevens indien de deelnemer(s) zonder annuleren niet aanwezig is/zijn bij aanvang van het programma/arrangement. Indien u een annuleringsverzekering afsluit, verzekert u zich tegen de kosten van annuleren om geldige redenen, veroorzaakt door onzekere gebeurtenissen. 

b. Tevens blijft de opdrachtgever bij annulering verschuldigd:

de poliskosten en premie voor de annuleringskostenverzekering, indien en voor zover deze bij de organisator zijn afgesloten; 

 

Artikel 9 - Annulering en wijzigingen door Out of Area

a. Out of Area houdt zich het recht voor een opdracht en/of programma te wijzigen of te annuleren bij een overmacht situatie (b.v. stakingen, natuurrampen, politieke onrust, oorlog). Ook gewichtige omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Out of Area aan de overeenkomst niet kan worden gevergd vallen daaronder. Bij annulering volgt een restitutie van het betaalde bedrag, zonder recht op schadevergoeding.

b. Indien bovenomschreven situatie zich voordoet tijdens een opdracht, dan is Out of Area of haar vertegenwoordiger verplicht zich in te zetten voor een veilige terugkeer van de deelnemers. De kosten hiervoor zijn voor de deelnemer (zie óók artikel 10). Aanspraak op restitutie van het niet genoten deel van de opdrachtsom bestaat alleen voor zover Out of Area significante kosten bespaart t.g.v. de annulering.

c. Alle programma’s zijn afhankelijk van de heersende weersomstandigheden e.d. Out of Area (en haar vertegenwoordigers) hebben het recht om op ieder moment het programma aan te passen zodra de deelnemers of de leiding gevaar loopt. Het niet (geheel) kunnen uitvoeren van het programma als gevolg van bovengenoemde omstandigheden kunnen niet op Out of Area verhaald worden. Wel zal Out of Area of haar vertegenwoordiger, indien mogelijk, een zinvol alternatief programma opstellen. 

 

Artikel 10 - Calamiteiten

 Bij calamiteiten stelt Stichting Out of Area het continuïteitsplan in werking. De Out of Area backoffice zal als eerste aanspreekpunt en coördinator fungeren en als zodanig in contact treden met alle betrokken partijen.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van Out of Area

a. Out of Area is aansprakelijk indien het programma niet overeenkomstig de verwachtingen wordt uitgevoerd, dat volgens de verwachtingen welke de deelnemer op grond van de opdrachtinformatie, die in Nederland geldende opvattingen en met inachtneming van alle redelijkheid mocht koesteren.

b. Out of Area is niet aansprakelijk voor schade, indien deze niet aan Out of Area of haar vertegenwoordiger naar alle redelijkheid en de in Nederland geldende wetten te wijten is. Ook is Out of Area niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen die voortvloeien uit lichamelijke en/of geestelijke gebreken van de deelnemer en/of aanhouding door politie, douane of andere autoriteiten.

c. Deelname aan de activiteiten vindt altijd plaats op eigen risico van de deelnemer(s).  

 

Artikel 12 - Verplichtingen van de deelnemers

a. de deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Out of Area of haar vertegenwoordiger ter bevordering van een goede uitvoering van het programma. Indien een deelnemer zich niet aan deze aanwijzingen houdt, vervalt alle aansprakelijkheid van Out of Area.

b. De deelnemer dient in het bezit te zijn van de in artikel 7 omschreven documenten.    
c. Indien een deelnemer om wat voor reden dan ook hinder dan wel gevaar oplevert voor zichzelf, de overige deelnemers of de leiding, dan heeft Out of Area of haar vertegenwoordiger het recht deze deelnemer van verdere deelname aan het programma uit te sluiten.

De eventuele (financiële) gevolgen komen geheel ten koste van de opdrachtgever. Restitutie kan alleen geschieden indien blijkt dat de deelnemer redelijkerwijze geen verwijt treft.

d. Drugs.

Het is de deelnemer verboden tijdens reis en verblijf in het bezit te zijn van drugs. Indien het bezit van drugs door Out of Area, politie, douane of andere autoriteiten wordt geconstateerd wordt de deelnemer met onmiddellijke ingang van verdere deelname uitgesloten (+ Artikel 10b). Out of Area zal in voorkomend geval bij constatering de contactpersoon van betrokkene, volgens opgave inschrijfformulier, verwittigen en met deze persoon afspraken maken betreffende repatriëring van betrokkene. (+ Artikel 11c). Indien politie, douane of een andere autoriteit het bezit van drugs constateert zal betrokkene per direct worden overgedragen aan deze autoriteiten en de contactpersoon van betrokkene, volgens opgave inschrijfformulier, verwittigen.

e. Alcohol. 

Out of Area heeft een zero tolerance alcoholbeleid. Op verzoek van de opdracht gevende organisatie kan hiervan worden afgeweken.

Bij overtreding van de overeengekomen afspraken geconstateerd door Out of Area, opdrachtgever, politie, douane of andere autoriteiten wordt de deelnemer met onmiddellijke ingang van verdere deelname uitgesloten (+ Artikel 10b). Out of Area zal in voorkomend geval bij constatering de contactpersoon van betrokkene, volgens opgave inschrijfformulier, verwittigen en met deze persoon afspraken maken betreffende repatriëring van betrokkene. (+ Artikel 11c). Indien politie, douane of een andere autoriteit het bezit zijn danwel het consumeren van alcohol constateert, waarbij de wet wordt overtreden, zal betrokkene per direct worden overgedragen aan deze autoriteiten en de contactpersoon van betrokkene, volgens opgave inschrijfformulier, verwittigen.     

  f. Tabak.

i. Het is deelnemers welke de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt toegestaan om maximaal 200 sigaretten te vervoeren. Indien een deelnemer in geval van  hoeveelheid of leeftijd niet voldoet aan deze voorwaarde wordt dit gezien als hinder dan wel gevaar. Indien deze overtreding door Out of Area, politie, douane of andere autoriteiten wordt geconstateerd wordt de deelnemer met onmiddellijke ingang van verdere deelname uitgesloten (+ Artikel 10b). Out of Area zal in voorkomend geval bij constatering de contactpersoon van betrokkene, volgens opgave inschrijfformulier, verwittigen en met deze persoon afspraken maken betreffende repatriëring van betrokkene. (+ Artikel 11c). Indien politie, douane of een andere autoriteit bedoelde overtreding constateert zal betrokkene per direct worden overgedragen aan deze autoriteiten en de contactpersoon van betrokkene, volgens opgave inschrijfformulier, verwittigen.

g. De deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstel van door Out of Area ter beschikking gestelde uitrusting indien dit geschiedt door schuld of nalatigheid. h. De opdrachtgever of deelnemer is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden of van zijn/haar deelnemers die van invloed zijn op de uitvoering (ziekte/handicaps e.d.) bij bevestiging van de opdracht kenbaar te maken. 

 

Artikel 13 - Verzekeringen

Reis- en ongevallen verzekering. Voor iedere deelnemer wordt door Stichting Out of Area een reis- en ongevallen verzekering afgesloten voor de duur van het project (inclusief de reisdagen).  De algemene contractvoorwaarden kunt u HIER nalezen. 

 

Annuleringsverzekering. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het al dan niet afsluiten van een annuleringsverzekering.

 

 

bottom of page