top of page
Beleidsplan 2024-2029

1. Inleiding

Dit beleidsplan schetst de richtlijnen en doelstellingen van de Stichting Out of Area voor de komende jaren. De Stichting heeft als doel om kansen te creëren voor een grenzeloze positieve impact wereldwijd. We streven ernaar meetbare resultaten te boeken in het implementeren van de Sustainable Development Goals (SDG's) vastgesteld door de Verenigde Naties. Met vrijwillige inzet en projectmatige aanpak willen we wereldwijd samenwerken voor een betere toekomst.

2. Purpose

Kansen creëren voor een grenzeloze positieve impact wereldwijd.

3. Visie

Over vijf jaar heeft Stichting Out of Area meetbare resultaten geboekt in het implementeren van de volgende Sustainable Development Goals (SDG's): 1 (Geen armoede), 2 (Geen honger), 3 (Goede gezondheid en welzijn), 4 (Kwaliteitsonderwijs), 6 (Schoon water en sanitair), 8 (Fatsoenlijk werk en economische groei), 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur), 10 (Ongelijkheid verminderen), 11 (Duurzame steden en gemeenschappen), 15 (Leven op het land) en 17 (Partnerschap om doelstellingen te bereiken).

4. Missie

Met behulp van vrijwillige inzet en onze projectvorm wordt er wereldwijd samengewerkt met en voor elkaar.

5. Doelstellingen

 • Implementatie van projecten die gericht zijn op de bovengenoemde SDG's in samenwerking met lokale gemeenschappen en organisaties.

 • Ondersteunen van educatieve programma's om bewustwording te vergroten over de SDG's en hun belang voor een duurzame toekomst.

 • Opzetten van partnerschappen met andere organisaties, zowel nationaal als internationaal, om de impact van onze projecten te vergroten.

 • Het meten en evalueren van de impact van onze activiteiten, zowel op korte als lange termijn, om ervoor te zorgen dat we onze doelen bereiken en waar nodig aanpassingen doorvoeren.

 • Het uitbreiden van een netwerk van vrijwilligers en supporters die onze missie ondersteunen en uitdragen.

6. Strategieën en Actieplannen

 • In samenwerking met onze deelnemers het ontwikkelen van projecten en programma's gericht op de genoemde SDG's. 

 • Samenwerken met lokale gemeenschappen en belanghebbenden om ervoor te zorgen dat onze projecten aansluiten bij de behoeften en prioriteiten op lokaal niveau.

 • Helpen van onze deelnemers bij fondsenwerving om de financiering van onze projecten te waarborgen, 

 • Inzetten op capaciteitsopbouw door training en opleiding te bieden aan lokale gemeenschappen, zodat zij zelf duurzame oplossingen kunnen ontwikkelen en implementeren.

 • Gebruikmaken van technologie en innovatie om efficiëntie te verbeteren en de impact van onze projecten te vergroten,

7. Monitoring en Evaluatie

 • Opzetten van een evaluatiesysteem om de voortgang van onze projecten te volgen en te beoordelen op basis van vooraf vastgestelde indicatoren en doelen.

 • Een Platform opzetten om onze belanghebbenden te informeren over activiteiten en resultaten.

 • Het gebruik van feedback van belanghebbenden om onze aanpak continu te verbeteren en aan te passen aan veranderende omstandigheden en behoeften.

8. Organisatie en Governance

 • De Stichting Out of Area wordt geleid door een Bestuur, die toezicht houden op de activiteiten en zorgen voor naleving van de missie en waarden van de organisatie.

 • De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie en het uitvoeren van het vastgestelde beleid en de strategieën.

 • De projectleiders bieden hun tijd en expertise aan om de missie van de organisatie te ondersteunen.

 • De financiën van de organisatie worden beheerd volgens strikte richtlijnen en procedures, met regelmatige controle en rapportage om transparantie en verantwoording te waarborgen.

9. Communicatie en Voorlichting

We maken daarbij gebruik van verschillende communicatiekanalen en -middelen, waaronder sociale media en website, 

 

10. Bestemming liquidatiesaldo 

De bestemming voor het liquidatiesaldo is de Nederlandse kankerbestrijding. 

 1 op de 3 Nederlanders krijgt de diagnose kanker. We kunnen de ziekte steeds beter genezen, maar toch sterven er jaarlijks nog zo'n 45.000 mensen aan de gevolgen van kanker. Daarmee is de ziekte in ons land doodsoorzaak nummer 1. Het KWF zet zich in voor bestrijding van kanker door middel van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en ondersteuning. 

Daarom willen wij, als Stichting Out of Area ooit zal ophouden te bestaan, ons liquidatiesaldo doneren aan het KWF.    

bottom of page