top of page
Beleidsplan 2021-2023

Dit beleidsplan wordt geschreven midden in tijd van de Coronapandemie. Het voortbestaan van de stichting heeft de hoogste prioriteit, om na de crisis de werkzaamheden weer snel op te kunnen pakken. In regelmatig overleg met bestuur en directie worden de juiste stappen overwogen om deze veranderende tijd op te vangen. 

 

Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting  

Onze kernprincipes en uitgangspunten zijn vertaald in onze visie: 

 

Stichting Out of Area is ervan overtuigd dat de diepst en langst blijvende impact op de eigen ontwikkeling wordt bereikt door anderen belangeloos te helpen. Deze impact wordt geborgd doordat de deelnemers aan onze projecten zich meer bewust worden van:  

 • hun competenties en innerlijke kracht;

 • de voldoening van het helpen;

 • hun gedrag en de effecten daarvan op anderen;

 • behoefte aan zingeving;

 • een trots gevoel door hun inzet.

 

De statutaire doelstelling 

Het organiseren van activiteiten ter bevordering van het mentaal/geestelijk welzijn 

van hulpbehoevenden, waar ook ter wereld en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.    

 

Bestemming liquidatiesaldo 

De bestemming voor het liquidatiesaldo is de Nederlandse kankerbestrijding. 

 

1 op de 3 Nederlanders krijgt de diagnose kanker. We kunnen de ziekte steeds beter genezen, maar toch sterven er jaarlijks nog zo'n 45.000 mensen aan de gevolgen van kanker. Daarmee is de ziekte in ons land doodsoorzaak nummer 1. Het KWF zet zich in voor bestrijding van kanker door middel van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en ondersteuning. 

Daarom willen wij, als Stichting Out of Area ooit zal ophouden te bestaan, ons liquidatiesaldo doneren aan het KWF.    

 

Missie 

Stichting Out of Area wil een unieke bijdrage leveren aan: 

 • De ontwikkeling en effectiviteit van mensen en samenwerkingsverbanden in Nederland;

 • Het welzijn en de leefomstandigheden van kinderen, jongeren en ouderen waar ook ter wereld, die op enigerlei wijze kwetsbaar zijn en afhankelijk van hulp van derden.

 • Werkzaamheden van de Stichting

 • Stichting Out of Area organiseert projecten, waarbij opknapwerkzaamheden centraal staan die worden voorbereid en uitgevoerd door Nederlandse vrijwilligers (VO, MBO, HBO scholen, bedrijven en individuen) op scholen, in instellingen waar ook ter wereld.

 • Stichting Out of Area organiseert (educatieve) activiteiten die worden voorbereid en uitgevoerd door Nederlandse vrijwilligers (VO, MBO, HBO scholen, bedrijven en individuen) op scholen, in instellingen waar ook ter wereld.

 • Stichting Out of Area organiseert projecten, waarbij workshops en podiumacts centraal staan die worden voorbereid en uitgevoerd door Nederlandse vrijwilligers (VO, MBO, HBO scholen, bedrijven en individuen) in de vorm van een reizend festival in Bosnië & Herzegovina

 • Stichting Out of Area organiseert activiteitenweken voor Bosnische mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking of uit risicogezinnen die worden begeleid door Nederlandse vrijwilligers.

 

Te verwachten werkzaamheden van de stichting 

Naast de bestaande werkzaamheden van de stichting, heeft de stichting de ambitie om de komende jaren haar werkzaamheden als volgt uit te breiden;  

 

 • Stichting Out of Area organiseert projecten, waarbij educatie en kennisoverdracht centraal staan voor Nederlandse scholen uit het VO, MBO, HBO, bedrijven en instellingen op scholen en binnen instellingen waar ook ter wereld.

 • Stichting Out of Area gaat sinds het intreden van de Corona crisis zich meer toeleggen op verduurzaming in de aanpak en werkwijze van de projecten. Dit wordt aangepakt aan de hand van de 17 globale doelen voor duurzame ontwikkeling. Zo zullen er minder vliegreizen maar meer busreizen aangeboden en ingezet worden. Ook wordt er bijvoorbeeld gekeken naar minder wegwerpafval tijdens projecten en festivals. Deze transitie is nog in ontwikkeling.

 • Stichting Out of Area organiseert in Lisicici, Bosnië & Herzegovina vrijwilligersprojecten waarbij individuen, gezinnen en groepen gaan ondersteunen bij het aanbieden van activiteitenweken voor gehandicapten en risicojongeren uit Bosnië & Herzegovina.

 • Stichting Out of Area organiseert voor de doelgroep vroegtijdig schoolverlaters en risicojongeren het project Lotus.

 • Stichting Out of Area blijft zich ook komende jaren toeleggen op professionalisering. Elk jaar worden nieuwe cursussen gestart voor het opleiden van nieuwe vrijwillige projectleiders. Daarnaast wordt er voor de ervaren projectleiders projectleidersdagen en weekenden georganiseerd om hen te bij te scholen en verdieping mee te geven.

 

Een overzicht van de toekomstige projecten door de stichting 

 • Stichting Out of Area gaat zich in de toekomst richten op de volgende projecten:

 • Projecten voor scholen uit Nederland gericht op opknapwerkzaamheden

 • Projecten voor scholen uit Nederland gericht op workshops

 • Projecten voor scholen uit Nederland gericht op educatie en kennisoverdracht

 • Project reizend festival FutureA

 • Project begeleiding activiteitenweek voor mensen met een beperking in Bosnië & Herzegovina.

 • Project begeleiding activiteitenweek voor kinderen uit risicogezinnen

 • Project Lotus

 

Werving van gelden 

Stichting Out of Area vraagt haar deelnemers aan schoolprojecten en FutureA een kostendekkende bijdrage te leveren die wordt binnengehaald door individuele fundraising. 

 

Voor het project Lotus werft de Stichting Out of Area haar gelden bij (gemeentelijke) overheden of andere subsidieverstrekkende instanties.  

 

Verder werft stichting Out of Area gelden bij particulieren, bedrijven en instellingen. Deze gelden komen ten goede aan het realiseren van de algemene doelstellingen en waar nodig komen deze gelden ten goede aan (onvoorziene) projectkosten en algemene organisatiekosten.    

 

Stichting Out of Area hanteert het principe dat zij financieel onafhankelijk wil functioneren en gaat om die reden geen langdurige overeenkomsten aan met subsidieverstrekkers en/of financiers.    

 

Fundraising is elk jaar weer een belangrijk item. In de huidige tijd is het lastig om dit goed voor elkaar te krijgen. Het bestuur en de directie gaan komende jaren kijken hoe hier een stap in gemaakt kan worden.    

 

Beschikken over het vermogen van de stichting 

Geen van de bestuursleden kan beschikken over het vermogen van de stichting als ware het zijn/haar eigen vermogen. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.  

 

Het bestuur bestaat uit drie natuurlijke personen die allemaal gelijk stemrecht hebben. Er wordt bestuurd met een meerderheid van stemmen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Elk bestuurslid vervult maximaal één functie binnen het bestuur.    

 

Over het vermogen van de stichting kan slechts door het voltallig bestuur worden beschikt, bij meerderheid van stemmen.  

 

Om uitvoering te geven aan het beleid van de stichting heeft het bestuur een directeur in vaste dienst. De directeur geeft in tactisch en operationeel opzicht uitvoering aan het door het bestuur vastgelegde beleid en is daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting.  

 

Minimaal eenmaal per kwartaal vindt er een bijeenkomst van bestuur en directie plaats. De directeur verantwoord het ingezet tactisch en operationeel beleid aan haar bestuur. Indien nodig worden afspraken gemaakt over bijsturen of wijzigen van de strategische beleidskoers. 

 

Vermogen van de stichting 

Door projecten kostenneutraal te organiseren kan een project in principe pas ten uitvoer worden gebracht, wanneer voor het gehele project financiële dekking is gevonden. Deze dekking wordt gevonden in de deelnemersbijdrage en eventueel andere gelden die door externen worden ingebracht, dan wel door het bestuur worden toegevoegd aan het desbetreffende project.  

 

Voor het vermogen van de stichting verwijzen wij u naar de financiële jaarverslagen van de stichting Out of Area.    

 

Omdat de stichting opgebouwd vermogen herinvesteert in haar projecten is er momenteel geen sprake van vermogensbeheer. 

bottom of page