top of page
Privacy verklaring

Stichting Out of Area, gevestigd aan Geysselberg 41 te Wellerlooi, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Geysselberg 41, 5856BB Wellerlooi 0613522589

Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Out of Area: A.Cossé -  info@outofarea.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Out of Area verwerkt uw persoonsgegevens voor het organiseren van projectreizen. U heeft deze persoonsgegevens via het online inschrijfformulier aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Paspoort- of ID kaart nummer en geldigheidsdata 

 • Foto's van de projectuitvoer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Out of Area verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Gegevens over medicijngebruik en gezondheid worden alleen gedeeld met zorg professionels bij calamiteiten.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Out of Area verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het reserveren van een bus- of vliegreis ten behoeve van het project waarvoor u bent ingeschreven.

 • Het reserveren van hotelovernachtingen ten behoeve van de projectreis waarvoor u bent ingeschreven.

 • Het reserveren van een reis- en ongevallenverzekering ten behoeve van de projectreis waarvoor u bent ingeschreven

 • Het delen van medicijngebruik en gezondheidsgegevens aan zorg professionals bij calamiteiten

 • Informeren van deelnemers over reisinformatie en betalingen 

 • Uitnodigen voor bijeenkomsten

 • Op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen

 • Het delen van foto's . Wij zijn actief op social media zoals Facebook, Twitter, Instagram, Google+ en Youtube. Daar delen we foto’s, verhalen over ervaringen en uitvoer van onze projecten met iedereen die daarin geïnteresseerd is. 

 

Goed om te weten

We gebruiken nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Out of Area neemt geen besluiten  op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Out of Area) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Out of Area bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens, personalia en gegevens over gezondheid > 1 jaarVoor het organiseren van de projectreis waarvoor de deelnemers is ingeschreven. En de afhandeling van eventuele calamiteiten.

 • Naam en email adres > 5 jaar. Voor het uitnodigen van reünies en events

  

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Out of Area verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Out of Area blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Out of Area gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Out of Area en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@outofarea.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Stichting Out of Area wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 • Online Inschrijfformulieren via het platform eu.123formbuilder.comOnze digitale inschrijfformulieren worden gehost op Amazon Web Services, het platform wordt 24/7 nauwkeurig gemonitord op mogelijke bedreigingen en ongeoorloofde activiteiten, zoals Man in the Middle Attacks of IP Spoofing. Het systeem heeft een 256-bit SSL-verbindingspad. Alle gegevens worden gecodeerd en veilig bewaard op de servers van Amazon in meerdere datacenters.

 • Opslag en emailverwerking via Sharepoint/Office 365Office 365 is een streng beveiligde service (geïntegreerde SaaS-oplossing).Op serviceniveau wordt in Office 365 gebruikgemaakt van de intensieve beschermingsstrategie om op fysiek, logisch en gegevensniveau met de beste beveiligingsfuncties en operationele procedures. Met SSL/TLS-versleuteling

 

Stichting Out of Area neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@outofarea.nl

 

Stichting Out of Area versie 03 - 2018

bottom of page